Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Publication . Article . 2021

Prevalence of pesticides in Krško-Brežice polje aquifer

Nina MALI; Anja KOROŠA; Janko URBANC;
Open Access
Slovenian
Published: 01 Dec 2021
Publisher: Geološki zavod Slovenije
Country: Slovenia
Abstract
Onesnaženje podzemne vode s pesticidi je splošno razširjen problem, tako v svetu kot tudi v Sloveniji. Glede na pretekle velike obremenitve podzemne vode s pesticidi, je bil namen predstavljene raziskave ugotoviti razširjenost pesticidov v podzemni vodi Krško-Brežiškega polja v obdobju 2018 - 2019 in pri tem preveriti uporabnost metode vzorčenja vode s pasivnimi vzorčevalniki. Skupno smo odvzeli 21 vzorcev podzemne vode na enajstih lokacijah in po dva vzorca v rekah Sava in Krka. V vodi smo določili 15 različnih pesticidov in njihovih razgradnih produktov. V vzorcih podzemne vode sta bila največkrat določena atrazin in njegov razgradni produkt desetilatrazin. Sledijo pesticidi desetilterbutilazin, terbutilazin, metolaklor ter simazin. V površinski vodi smo zaznali atrazin, desetilatrazin, klortoluron, metolaklor in terbutilazin. S kvalitativno metodo vzorčenja s pasivnimi vzorčevalniki smo v podzemni in površinski vodi odvzeli skupno 24 vzorcev. Izločili smo 8 pesticidov, ki se pojavljajo v dveh serijah. Pogostnost pojavljanja posameznih pesticidov je po obeh metodah primerljiva. Pasivno vzorčenje vode se je izkazalo za primerno metodo identifikacije prisotnosti pesticidov. Največje obremenitve s pesticidi na Krško-Brežiškem polju prihajajo s kmetijskih površin. Podzemna voda je bolj obremenjena s pesticidi v osrednjem delu polja v smeri toka od zahoda proti vzhodu. Atrazin in desetilatrazin sta še vedno, kljub dvajsetletni prepovedi, najpogosteje in v najvišjih koncentracijah zaznana pesticida v podzemni vodi Krško-Brežiškega polja. Groundwater pollution with pesticides is a problem that occurs all over the world as well as in Slovenia. Considering the past high loads of groundwater with pesticides, the purpose of the presented research was to determine the presence of pesticides in the groundwater of Krško-Brežiško polje in the period 2018-2019 and to check the applicability of the passive sampling method. A total of 21 groundwater samples were taken at 11 locations and 2 samples each in the Sava and Krka rivers. We identified 15 pesticides and their degradation products. Atrazine and its degradation product desethylatrazine were most frequently determined in groundwater samples. They are followed by desethylterbutylazine, terbutylazine, metolachlor and simazine. Atrazine, desethylatrazine, chlortoluron, metolachlor and terbuthylazine were detected in surface water. A total of 24 samples were taken in groundwater and surface water using the qualitative passive sampling method. We singled out 8 pesticides that appear in two campaigns. The frequency and occurrence of individual pesticides by both methods are comparable. Passive sampling has proven to be an appropriate method of identifying the presence of pesticides. The highest loads in the Krško-Brežiško field arise from the agricultural land areas. Groundwater is more contaminated with pesticides in the central part of the field in the direction of groundwater flow from west to east. In the groundwater of the Krško-Brežice field, atrazine and desethylatrazine are still the most frequently detected pesticides with higher concentrations, despite a 20 years long ban on the use of atrazine-based plant protection products.
Subjects by Vocabulary

Universal Decimal Classification: udc:556.3

Subjects

podzemna voda, vodonosnik Krško-Brežiško polje, pesticidi, groundwater, aquifer Krško-Brežice polje, pesticides, groundwater, aquifer krško-brežice polje, pesticides, Geology, QE1-996.5, Paleontology, Geophysics

Related Organizations
Funded by
EC| GeoERA
Project
GeoERA
Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 731166
  • Funding stream: H2020 | ERA-NET-Cofund
Related to Research communities
SDSN - Greece Sustainable Development Projects : Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe
Download fromView all 4 sources
lock_open
Geologija
Article . 2021
Providers: Crossref
moresidebar