Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to SDSN - Greece. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
2 Research products, page 1 of 1

 • SDSN - Greece
 • Publications
 • Bachelor thesis
 • European Commission
 • EU

Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Lundqvist, Andreas;
  Publisher: KTH, Urbana och regionala studier
  Project: EC | ThinkNature (730338), EC | NATURVATION (730243)

  Dagens dagvattenhantering i urbana områden är inte hållbar vilket resulterar i översvämningar, förfallav naturen och hälsoproblem. Fortsatt urbanisering och klimatförändringar påverkar systemet negativtoch kräver en brådskande förändring. Ett alternativ till traditionell dagvattenhantering är naturligalösningar, NBS, definierat som inspiration och användandet av naturen för att hanterasamhällsproblem. Det kan ge resilienta och adaptiva lösningar som främjar biologisk mångfald,människors välbefinnande, ett lovande alternativ för att tackla de här problemen. NBS är dock förenatmed osäkerheter såsom kunskapsbrister kring prestanda, underhåll och möjliga negativakonsekvenser. Även om NBS kan anses vara en hållbar lösning är den inte frekvent implementerad iurbana områden. Den här uppsatsen använder fallstudien Årstafältet för att samla och analysera föroch nackdelar av NBS och traditionella dagvattenlösningar. Med hjälp av intervjuer med inblandadeaktörer, plandokument, regleringar och en litteraturstudie visar resultatet att NBS kan ge ett resilient,flexibelt och kostnads-effektivt system med multipla fördelar vilket kan uppfylla t.ex. vattendirektivet(WFD), hållbarhetsmålen (SDGs) och miljömålen. Det traditionella systemet är en oelastisk lösninginkapabel att förebygga miljöförändringarna och med frekvent breddning av smutsigt dag- ochavloppsvatten. Systemet är sett som oförmögen att uppfylla mål kring biologisk mångfald, miljömåloch reningskrav och därav en ohållbar lösning. Existerande infrastruktur och ett välarbetat arbetssättgör att det traditionella systemet dock fortfarande förlitas på. Problem som identifierades med NBSvar kunskapsbrister, en ny process för att hantera dagvatten som inkluderar en omfattande inblandningav aktörer, övergångsbarriärer, oklarheter gällande ansvarsfördelning, brist på deltagande frånallmänheten, avsaknad av tekniskt vägledning, bristen och behovet av att kontrollera och mätalösningar samt beroendet av entusiastiska aktörer. The current stormwater management in urban areas is not sustainable, resulting in frequent floodingevents, degeneration of the environment and human health issues. Increased urbanization and climatechange negatively impact the outcome and calls for an urgent change. An alternative to traditionalstormwater management is nature-based solution, NBS, broadly defined as the usage or inspiration ofnature to address societal challenges. It can provide resilient, adaptive solutions which promotebiodiversity and human well-being, a solution to address these challenges. NBS is however unitedwith uncertainties such as knowledge gaps of performance, maintenance, efficiency and potentialtradeoffs. Although NBS can be considered a sustainable solution, it is not widely adopted andimplemented in urban areas. This thesis uses the case study of Årstafältet project to identify andanalyze opportunities and challenges of NBS and conventional drainage system. Based on interviewswith involved actors, plans, regulation and a conceptual framework, the result shows that NBS canprovide a resilient, flexible and cost-effective system with multiple benefits which addresses allaspects of sustainability. It is widely supported by laws and policies, addressing the EU WaterFramework Directive (WFD), the Sustainable Development Goals (SDGs) and the EnvironmentalObjectives for example. The conventional drainage system is an inflexible system unable to mitigateclimate change, with frequent overflows (CSOs) of dirty storm and sewage water. It is unable toachieve biodiversity goals, environmental objectives and water quality targets and thus recognized asan unsustainable solution. With an existing infrastructure and an established way of managing theconventional drainage system, it is however still relied on. Identified challenges of NBS areknowledge gaps, a new management process with extensive stakeholder involvement, transitionbarriers, unclear division of responsibilities, lack of public participation and technical guidance, lackof and the need to monitor solutions and the dependence on enthusiastic actors.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Vremec, Matevž;
  Publisher: M. Vremec
  Country: Slovenia
  Project: EC | FREEWAT (642224)

  Črpališče Vrbanski plato je najizdatnejši vodni vir Mariborskega vodovoda. Napaja se iz reke Drave in je tako neodvisen od sušnih obdobij in klimatskih sprememb, kar je ključnega pomena za nemoteno oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Pomembnost črpališča zato zahteva učinkovito upravljanje, za katerega je potreben kvaliteten hidrogeološki informacijski sistem, ki je zasnovan na podlagi simulacij matematičnega modela toka podzemne vode. Diplomsko delo tako obravnava modeliranje podzemne vode na območju vodonosnika Vrbanski plato. Za izdelavo, kalibracijo ter simulacijo modela so bili uporabljeni podatki iz arhivov podjetja IEI (Inštitut za ekološki inženiring d.o.o.) ter druge literature. The groundwater pumping station at Vrbanski plato is the most substantial water source of the Maribor water system. The aquifer is recharged from the river Drava and is conseguently independent of droughts and climate changes, therefore it is significant for the undisturbed supply of drinking water to the residents of Maribor. The importance of the groundwater pumping station demands highly effective management, for which it is crucial to design a valid mathematical groundwater flow model. The present diploma thesis covers the groundwater flow modelling in the area of the aquifer Vrbanski plato. The data used for the development, calibration and simulation of the model was obtained from the archives of the company IEI – Ecological engineering institute d.o.o., and from other literature.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to SDSN - Greece. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
2 Research products, page 1 of 1
 • Open Access English
  Authors: 
  Lundqvist, Andreas;
  Publisher: KTH, Urbana och regionala studier
  Project: EC | ThinkNature (730338), EC | NATURVATION (730243)

  Dagens dagvattenhantering i urbana områden är inte hållbar vilket resulterar i översvämningar, förfallav naturen och hälsoproblem. Fortsatt urbanisering och klimatförändringar påverkar systemet negativtoch kräver en brådskande förändring. Ett alternativ till traditionell dagvattenhantering är naturligalösningar, NBS, definierat som inspiration och användandet av naturen för att hanterasamhällsproblem. Det kan ge resilienta och adaptiva lösningar som främjar biologisk mångfald,människors välbefinnande, ett lovande alternativ för att tackla de här problemen. NBS är dock förenatmed osäkerheter såsom kunskapsbrister kring prestanda, underhåll och möjliga negativakonsekvenser. Även om NBS kan anses vara en hållbar lösning är den inte frekvent implementerad iurbana områden. Den här uppsatsen använder fallstudien Årstafältet för att samla och analysera föroch nackdelar av NBS och traditionella dagvattenlösningar. Med hjälp av intervjuer med inblandadeaktörer, plandokument, regleringar och en litteraturstudie visar resultatet att NBS kan ge ett resilient,flexibelt och kostnads-effektivt system med multipla fördelar vilket kan uppfylla t.ex. vattendirektivet(WFD), hållbarhetsmålen (SDGs) och miljömålen. Det traditionella systemet är en oelastisk lösninginkapabel att förebygga miljöförändringarna och med frekvent breddning av smutsigt dag- ochavloppsvatten. Systemet är sett som oförmögen att uppfylla mål kring biologisk mångfald, miljömåloch reningskrav och därav en ohållbar lösning. Existerande infrastruktur och ett välarbetat arbetssättgör att det traditionella systemet dock fortfarande förlitas på. Problem som identifierades med NBSvar kunskapsbrister, en ny process för att hantera dagvatten som inkluderar en omfattande inblandningav aktörer, övergångsbarriärer, oklarheter gällande ansvarsfördelning, brist på deltagande frånallmänheten, avsaknad av tekniskt vägledning, bristen och behovet av att kontrollera och mätalösningar samt beroendet av entusiastiska aktörer. The current stormwater management in urban areas is not sustainable, resulting in frequent floodingevents, degeneration of the environment and human health issues. Increased urbanization and climatechange negatively impact the outcome and calls for an urgent change. An alternative to traditionalstormwater management is nature-based solution, NBS, broadly defined as the usage or inspiration ofnature to address societal challenges. It can provide resilient, adaptive solutions which promotebiodiversity and human well-being, a solution to address these challenges. NBS is however unitedwith uncertainties such as knowledge gaps of performance, maintenance, efficiency and potentialtradeoffs. Although NBS can be considered a sustainable solution, it is not widely adopted andimplemented in urban areas. This thesis uses the case study of Årstafältet project to identify andanalyze opportunities and challenges of NBS and conventional drainage system. Based on interviewswith involved actors, plans, regulation and a conceptual framework, the result shows that NBS canprovide a resilient, flexible and cost-effective system with multiple benefits which addresses allaspects of sustainability. It is widely supported by laws and policies, addressing the EU WaterFramework Directive (WFD), the Sustainable Development Goals (SDGs) and the EnvironmentalObjectives for example. The conventional drainage system is an inflexible system unable to mitigateclimate change, with frequent overflows (CSOs) of dirty storm and sewage water. It is unable toachieve biodiversity goals, environmental objectives and water quality targets and thus recognized asan unsustainable solution. With an existing infrastructure and an established way of managing theconventional drainage system, it is however still relied on. Identified challenges of NBS areknowledge gaps, a new management process with extensive stakeholder involvement, transitionbarriers, unclear division of responsibilities, lack of public participation and technical guidance, lackof and the need to monitor solutions and the dependence on enthusiastic actors.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Vremec, Matevž;
  Publisher: M. Vremec
  Country: Slovenia
  Project: EC | FREEWAT (642224)

  Črpališče Vrbanski plato je najizdatnejši vodni vir Mariborskega vodovoda. Napaja se iz reke Drave in je tako neodvisen od sušnih obdobij in klimatskih sprememb, kar je ključnega pomena za nemoteno oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Pomembnost črpališča zato zahteva učinkovito upravljanje, za katerega je potreben kvaliteten hidrogeološki informacijski sistem, ki je zasnovan na podlagi simulacij matematičnega modela toka podzemne vode. Diplomsko delo tako obravnava modeliranje podzemne vode na območju vodonosnika Vrbanski plato. Za izdelavo, kalibracijo ter simulacijo modela so bili uporabljeni podatki iz arhivov podjetja IEI (Inštitut za ekološki inženiring d.o.o.) ter druge literature. The groundwater pumping station at Vrbanski plato is the most substantial water source of the Maribor water system. The aquifer is recharged from the river Drava and is conseguently independent of droughts and climate changes, therefore it is significant for the undisturbed supply of drinking water to the residents of Maribor. The importance of the groundwater pumping station demands highly effective management, for which it is crucial to design a valid mathematical groundwater flow model. The present diploma thesis covers the groundwater flow modelling in the area of the aquifer Vrbanski plato. The data used for the development, calibration and simulation of the model was obtained from the archives of the company IEI – Ecological engineering institute d.o.o., and from other literature.